4x identical round magnets - aRtyDoG Haza - French Bulldog

4x identical round magnets - aRtyDoG Haza - French Bulldog

Price : 10.00 € VAT incl.

Dog breeds : French Bulldog 

Dimensions : 3,8 cm

  • Round Magnets:
  • aRtyDoG Haza, French Bulldog
  • 38 mm in diameter
  • 1 bunch = 4 identical magnets

Social media